delphi

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΕΙΡΗΝΗ – ΕΝΩΣΙΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΝ ΤΑΓΜΑ «ΔΕΛΦΟΙ»

Ζενίθ Αθηνών

­­­­­­­­­__________________________________________________________________________

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ

Η ίδρυση του Μικτού Τεκτονισμού στην Ελλάδα του μεσοπολέμου, το 1926, ταυτίζεται με την ζωή του Τάγματος μας.

Η πρώτη Συμβολική Στοά του Τάγματος «ΑΘΗΝΑ 815» ιδρύθηκε την 28η Οκτωβρίου 1926 και τέθηκε την 8η Νοεμβρίου 1926 υπό την αιγίδα, του εδρεύοντος στο Παρίσι,  Διεθνούς Μικτού Τεκτονικού Τάγματος “Το Ανθρώπινον Δίκαιον”. Ο ιδρυτικός χάρτης της Στοάς «ΑΘΗΝΑ 815», φυλάσσεται στο Αρχειοφυλάκιο του Τάγματος στην Αθήνα.

Με την πάροδο των ετών και μέχρι το έτος 1996 ιδρύονται 34 Στοές στη Αθήνα, Χαλκίδα, Θεσσαλονίκη, Βόλο, Χανιά, Ηράκλειο, Ρουμανία και Βουλγαρία. Το σύνολο των Στοών εργάζεται υπό την Αιγίδα του Διεθνούς Τεκτονικού Τάγματος «ΔΕΛΦΟΙ» και με την επωνυμία Μεγάλη Μικτή Στοά της Ελλάδος – «ΔΕΛΦΟΙ».

Εν συνεχεία στις 14 Δεκεμβρίου 1996, συνεργούντων όλων των Στοών, το Τάγμα επανιδρύθηκε εν Ανατολή Αθηνών υπό το Ζενίθ του Ουρανίου Θόλου 37ο 58΄3΄΄ Βορείου Πλάτους και 23 ο 43΄3΄΄ Ανατολικού Μήκους, ως Διεθνές Τάγμα υπό την διακριτικήν επωνυμίαν ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΝ ΤΑΓΜΑ “ΔΕΛΦΟΙ”, με πρώτη πράξη την αυτή ημέρα, της επανίδρυσης της Μεγάλης Μικτής Στοάς της Ελλάδος, επιβεβαιώνοντας την συνέχεια, την συμβιωτική σχέση και την ταύτιση του πνευματικού χώρου εφαρμογής του Φιλελεύθερου Μικτού Τεκτονισμού, από την ιστορική ημερομηνία της 28ης Οκτωβρίου 1926.

Το Διεθνές Τάγμα ακολουθεί την παράδοση του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου και εργάζεται από τον 1ο έως τον 33ο βαθμό. 

Κάθε Στοά δύναται να ακολουθεί και άλλους Ελευθεροτεκτονικούς Τύπους κατόπιν αποφάσεως του Υπάτου Συμβουλίου.

Οι Στοές του Διεθνούς Τάγματος «ΔΕΛΦΟΙ» που ακολουθούν τον Αρχαίο και Αποδεδεγμένο Σκωτικό Τύπο εργάζονται “Εις Δόξαν του Μεγάλου Αρχιτέκτονος του Σύμπαντος”.

Το Διεθνές Τάγμα παρέχει την πνευματική αιγίδα του, προς κάθε συμβεβλημένο μετ’ αυτού Φιλελεύθερο Τεκτονικό Οργανισμό ή Στοά ανά την Υφήλιο και αναγνωρίζει άπαντα τα τακτικά μέλη αυτών, ως Ελευθεροτέκτονες. Ο αρχαιότερος και πολυπληθέστερος Εθνικός Οργανισμός του Τάγματος είναι η Μεγάλη Μικτή Στοά της Ελλάδος, στους κόλπους της οποίας υπάγονται 34 Σεπτές Συμβολικές Στοές, που εργάζονται σε διάφορες πόλεις της Ελληνικής επικράτειας.

Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ

Το Διεθνές Τεκτονικόν Τάγμα «ΔΕΛΦΟΙ» εργάζεται στις εξής Ανατολές:

 • Στην Αθήνα, Χαλκίδα, Θεσσαλονίκη, Χανιά, Ηράκλειο, Ρόδο και Βόλο της   Ελλάδος
 • Στην Σόφια της Βουλγαρίας
 • Στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας
 • Στο SaltLakeCity-Utah, στον Phoenix-Arizona, στο Austin-Texas και στο Michigan των Η.Π.Α
 • Στο SaoPaolo, Itupeva και SaoVicente της Βραζιλίας

Η  δυναμικότητα της κάθε Ανατολής σε Συμβολικές Στοές (1ο - 3ο) έχει ως εξής:

 • Στην Ελλάδα               :   34 Συμβολικές Στοές, με 750 Μέλη
 • Στην Βουλγαρία         :   1 Συμβολική Στοά, με 10 Μέλη
 • Στην Ρουμανία           :   1  Συμβολική Στοά, με 15 Μέλη
 • Στις Η.Π.Α.                  :   4  Συμβολικές Στοές με 120 Μέλη
 • Στην Βραζιλία             :   4 Συμβολικές Στοές με 150 Μέλη

Οι Στοές των Ανωτέρων βαθμών έχουν ως εξής:

 • Στοές Τελειοποιήσεως (4ο - 14ο)          :   9
 • Υπέρτατα Περιστύλια  (15ο - 18ο )        :   4
 • Άρειοι Πάγοι (19ο - 30ο)                         :   2
 • Τεκτονικό Δικαστήριο (31ο)                   :   1
 • Υπέρτατη Σύνοδος (32ο)                         :   1
 • Ύπατο Συμβούλιο (33ο)                           :   1

Το Διεθνές Τάγμα επιβεβαιώνει την Ισότητα όλων των ανθρώπων και δέχεται στις Στοές του τους άνδρες και τις γυναίκες, υπό τον όρο ότι είναι ελεύθεροι και χρηστών ηθών.  Οι Στοές λειτουργούν ως μικτές, δεχόμενες σε ισότιμη βάση αμφότερα τα φύλα, ή ως αμιγείς ανδρών ή γυναικών υπό την προϋπόθεση ότι δέχονται κατά τας Εργασίας των ως επισκέπτες το έτερον φύλο.

Το Διεθνές Τάγμα τηρεί Χρυσή Βίβλο (ειδικό Μητρώο), στην οποία αναγράφονται όλες οι υπό την αιγίδα αυτού λειτουργούσες Στοές, η διακριτική ονομασία εκάστης Στοάς και ο διεθνής αριθμός αυτής.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ 

Οι σκοποί του Διεθνούς Τάγματος, συμφώνως προς την Ιδρυτική Διακήρυξη, είναι φιλοσοφικοί, πολιτισμικοί, κοινωνικοί και φιλανθρωπικοί.

Ειδικότερα αποβλέπουν:

α.  Στην διαφύλαξη της Διεθνούς Ελευθεροτεκτονικής παραδόσεως, ως  πολιτισμικής κληρονομιάς και ως χώρου εφαρμογής υψηλών ηθικών αξιών  και προαγωγής των αρχών του Ανθρωπισμού.

β.  Στην διεύρυνση της συνειδήσεως των ανθρώπων και την εφαρμογή των Αρχών του Ελευθεροτεκτονισμού, οι οποίες εξειδικεύονται ως   προσπάθεια ερεύνης της Αληθείας, ως άσκηση της Αρετής, ως πνευματική εργασία προς βελτίωση της ηθικής και πνευματικής υποστάσεως του ανθρώπου.

γ.  Στην προώθηση την Αρχών της Ελευθερίας από πάσης πολιτικής ή πνευματικής δουλείας, της Ειρήνης μεταξύ των ανθρώπων και των λαών και της Ενότητας της συνειδήσεως των μελών του για την Πρόοδο της     Ανθρωπότητος.

δ.  Στον σεβασμό της Ανθρώπινης Αξιοπρεπείας, των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της Αμοιβαίας Ανοχής, της Δικαιοσύνης, της Δημοκρατίας και της απολύτου Ελευθερίας της Συνειδήσεως.

ε. Στην προώθηση των αξιών αναπτύξεως της Κοινωνικής Συνοχής και της Αλληλεγγύης μεταξύ των ανθρώπων, εντός κοινωνιών  Ελευθερίας, Ισότητος και Αδελφοσύνης.

στ. Στην ανάπτυξη δραστηριότητος και συνεισφοράς προς αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων, επί την επίτευξη της Ομονοίας, της Ευημερίας, της Προόδου και της Ευτυχίας του Ανθρωπίνου Γένους εν γένει και ιδία ενός εκάστου ατόμου.

Το Διεθνές Τάγμα δύναται να συμμετάσχει σε κάθε  Οργανισμό ή Εταιρεία και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, προς πραγμάτωση των σκοπών αυτού.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ

 • Το Διεθνές Τεκτονικόν Τάγμα «ΔΕΛΦΟΙ» είναι μέλος του CLIPSAS από το έτος 2001, με την υπογραφή της Διακήρυξης του Στρασβούργου του 1961 «περί απολύτου ελευθερίας της συνειδήσεως και της αμοιβαίας ανοχής των Τεκτόνων».
 • Συμμετοχή από το έτος 2001, στις Ευρωπαϊκές Συναντήσεις του Λουξεμβούργου που σκοπό έχουν την δυναμική παρέμβαση στα κοινωνικά δρώμενα της εποχής μας. Στο forum συμμετέχουν προσωπικότητες από όλο τον κόσμο των γραμμάτων, των τεχνών, της επιστήμης και της πολιτικής.
 • Ιδρυτικό μέλος της «Μεσογειακής Τεκτονικής Ένωσης (UMM)», συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία της Μεγάλης Στοάς της Ιταλίας, το έτος 2002.
 • Το έτος 2006 ιδρυτικό μέλος του ΕΜΕ, Ευρωπαϊκού Τεκτονικού Χώρου.
 • Μέλος του ΒΕΡΑ, της Επιτροπής χάραξης Πολιτικής για φιλοσοφικούς και μη δογματικούς οργανισμούς της Ευρώπης, που ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το έτος 2009.
 • Τακτικό μέλος της Ένωσης των Υπάτων Συμβουλίων του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου από το έτος 2009.
 • Συμμετοχή, από το έτος 2009, στο COMALACE, Επιτροπή των Αδογματικών και Φιλελευθέρων Ταγμάτων για την Ολοκλήρωση της Ευρώπης.
 • Με πρωτοβουλία της Μεγάλης Μικτής Στοάς της Ελλάδος  και της Μεγάλης Φιλελεύθερης Στοάς της Τουρκίας το 2014, την 22α Νοεμβρίου 2014, στην Θεσσαλονίκη, ιδρύθηκε η Τεκτονική Ένωση Βαλκανικής Χερσονήσου (U.M.B) της οποίας ιδρυτικά Μέλη είναι επίσης οι Μεγάλες Στοές των Βαλκανικών χωρών, που με μεγάλο ενθουσιασμό απεδέχθησαν την πρόσκληση.
 • Το Διεθνές Τεκτονικόν Τάγμα «ΔΕΛΦΟΙ» έχει συνάψει Σύμφωνα Φιλίας, Συνεργασίας και Ειρήνης με τις εξής Τεκτονικές Δυνάμεις:

ΣΥΜΦΩΝΑ ΦΙΛΙΑΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΙΡΗΝΗΣ

ΜΕΓ⸫  ΣΤΟΕΣ & ΜΕΓ⸫  ΑΝΑΤΟΛΕΣ

1 Gran Loggia d’Italia  1/2/2000
2 Grands Orient & Loge Associés du Congo 17/6/2000
3 Gran Logia Simbólica Española 17/6/2000
4 Grande Loge Mixte de Pays-Bas  17/6/2000
5 Grande Loge Centrale du Liban 19/5/2001
6 Sérénissime Grand Orient de Grèce 14/10/2001
7 Grand Orient de Luxembourg  14/10/2001
8 Grand Orient de Suisse 15/11/2003
9 Grand Orient de Belgique 25/2/2006
10 Grand Oriente di Lusitano-Masoneria Portuguesa 25/2/2006
11 Grande Loge Féminine d’Italie 25/2/2006
12 Grande Loge Féminine de Roumanie 25/2/2006
13 Grande Loge Liberale de Turquie 4/6/2006
14 Grande Loge de Belgique 11/11/2006
15 Grande Loge Traditionnelle & Symbolique Opera 27/1/2007
16 Grande Loge Indépendante et Souveraine des Rites Unis 27/1/2007
17 Serenísima Gran Logia de Lengua Española 17/5/2007
18 Grande Loge des Cèdres 17/5/2007
19 Grande Loge du Maroc 27/10/2007
20 Grand Orient de France  (Convencion) 28/1/2008
21 Grande Loja Maçonica Mista do Brasil 14/5/2009
22 Grande Loge Féminine de France 12/9/2010

ΣΥΜΦΩΝΑ ΦΙΛΙΑΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΙΡΗΝΗΣ

ΥΠ⸫   ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

1 G:. C:. du R:.E:.A:.A:. de Luxembourg 13/10/2007
2 Soverain College du Rite Ecossais pour la Belgique S:.C:.R:.E:. 13/10/2007
3 Supremo Consiglio del Rito Scozzese Antico ed Accettato per l' Italia G:.L:.D:.I:. 16/3/2008
4 Supremo Conselho do Grau 33 para a Maçonaria Mista do Brasil 14/5/2009
5 Suprême Conseil, Grand Collège du Rite Ecossais Ancien Accepté Grand Orient de France 31/10/2009
6 Supremo Consejo Masónico de España 31/10/2009
7 Supremo Conselho do REAA para Portugal 05/02/2011
8 Türkiye Süprem Konseyi Eski Ve Kabul Edilmiş Iskoç Riti 33 05/02/2011

Έκδοσις, Ιανουάριος 2015

Επικοινωνία

Τεκτονική Στέγη Αθηνών
"Νικόλαος Παναγόπουλος"

Τηλέφωνο: 
(+30) 210.21.11.505 & (+30) 210.21.11.506  
Fax: 
(+30) 210.20.26.417  
e-mail:
glhellas@delphiorder.org